Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej (19 października) zapadła jednomyślna decyzja o tym, by ustanowić obszar Lasu Prackiego użytkiem ekologicznym. Taką formą ochrony obejmowane są obszary o stosunkowo niewielkiej powierzchni, a jednocześnie cenne pod względem przyrodniczym. Las Pracki będzie 11. użytkiem ekologicznym we Wrocławiu.

Las Pracki znajduje się na Maślicach, przy granicy z Praczami Odrzańskimi. Tuż obok znajduje się Wzgórze Maślickie. W tych okolicznościach żyje 71 rzadkich i chronionych gatunków zwierząt. W lesie można również znaleźć 174 gatunki roślin naczyniowych oraz chronione gatunki grzybów czy porostów.

Uchwała w sprawie powołania użytku ekologicznego została poparta roczną inwentaryzacją przyrodniczą, którą zrealizował zespół naukowców z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jak wynika z przeprowadzonej ewidencji, na terenie Lasu Prackiego można spotkać liczne gatunki podlegające ochronie. Wśród nich:

 • 47 gatunków ptaków – m.in. dzięcioła czarnego, gąsiorka czy jarzębatkę,
 • 8 gatunków owadów – m.in. mrówkę rudnicę czy biegacza wypukłego,
 • 7 gatunków ssaków (nietoperzy) – m.in. borowca wielkiego, karlika drobnego czy nocka wąsatka,
 • 5 gatunków płazów – m.in. żaby zielone oraz traszkę grzebieniastą,
 • 4 gatunki gadów – jaszczurki: zwinkę i żyworodną, padalca zwyczajnego oraz zaskrońca zwyczajnego.

Na skraju Lasu Prackiego znajduje się także pomnik przyrody – 28-metrowy dąb szypułkowy z czterometrowym obwodem pnia.

Użytek ekologiczny – obowiązujące ograniczenia

Zgodnie z prawem, na terenach użytków ekologicznych obowiązują następujące zakazy:

 • zakaz niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,
 • zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,
 • zakaz uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
 • zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,
 • zakaz likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych,
 • zakaz zmiany sposobu użytkowania ziemi,
 • zakaz umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,
 • zakaz zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych,
 • zakaz umieszczania tablic reklamowych.

Foto: mat. Zielony Wrocław