Gmina Wrocław wystąpiła o pozwolenie na „rozbiórkę estakady zachodniej na pl. Społecznym nad węzłem komunikacyjnym w ciągu drogi krajowej nr 98 we Wrocławiu”.

O kompleksowej przebudowie tego miejsca mówi się we Wrocławiu już od wielu lat. W 2007 roku rozstrzygnięto międzynarodowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na zagospodarowanie placu Społecznego. Na podstawie jego wyników opracowano i uchwalono w 2010 roku plan miejscowy, obejmujący teren 30,5 hektarów.

Z placu Społecznego znikną estakady, w ich miejsce stanie kilkanaście nowych budynków, a samochody będą jeździć tunelem wzdłuż gmachu urzędu wojewódzkiego. Takie plany miasto ma już od wielu lat. Niewykluczone, że uda się je zrealizować w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Projekt przewiduje częściowe odtworzenie układu komunikacyjnego z okresu międzywojennego, zamknięcie dotychczasowych głównych tras komunikacyjnych, wyburzenie istniejących estakad oraz wybudowanie tunelu drogowego przebiegającego wzdłuż budynku urzędu wojewódzkiego, którym poprowadzony zostanie główny potok ruchu z mostu Pokoju.

Głównymi elementami struktury przestrzennej placu Społecznego mają być nowe przestrzenie publiczne w formie placów, alei i bulwarów nadrzecznych, kwartały zabudowy, a także siatka ulic o charakterze śródmiejskim.

Całkowita wartość wydatków inwestycyjnych w ramach projektu nowego zagospodarowania placu Społecznego szacowana jest na około 900 mln złotych.

 

 

 

 

 

Źródło: http://wroclife.pl/nasze-miasto/plac-spoleczny/

Foto: Fotopolska