Sezon zimowy na wrocławskich drogach rozpoczął się 1 listopada 2022 r. i potrwa do 31 marca 2023 roku. Jak przekonuje Ekosystem, czyli jednostka zajmująca się organizowaniem zadań związanych z całorocznym utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy Wrocław, w tym prac związanych z odśnieżaniem, miasto jest gotowe do przeprowadzenia „Akcji Zima”.

Jak co roku, przed rozpoczęciem sezonu zimowego sprawdzamy sprzęt, którego nasi wykonawcy będą używali do prowadzenia zimowych działań. Weryfikujemy też wymagane ilości zgromadzonych środków, stosowanych, aby przeciwdziałać skutkom zimy – mówi Piotr Różewicz, dyrektor operacyjny Ekosystemu.

Utrzymanie zimowe dróg obejmuje okres od 1 listopada 2022 roku do 31 marca 2023 roku. Planowym zimowym oczyszczaniem objęte jest ponad 1 140 km dróg. To szosy krajowe nr 94 i 5, a także wojewódzkie, powiatowe i gminne, po których prowadzona jest komunikacja zbiorowa, a także drogi o znaczącej roli komunikacyjnej na obszarze dzielnicy lub osiedla, czy stanowiące dojazd do ważnych obiektów użyteczności publicznej.

Zimowym utrzymaniem objęte są również:

 • chodniki i ciągi pieszo-rowerowe o pow. 1 844 057 mkw,
 • parkingi (101 lokalizacji) o pow. 134 475 mkw,
 • wydzielone ścieżki rowerowe o pow. 189 623 m2,
 • 1 827 przystanków komunikacji zbiorowej.

Standardowo prace wykonywane w ramach sezonu zimowego obejmują:

 • prowadzenie tzw. „Akcji Zima”, czyli oczyszczanie pasa drogowego w technologii zimowej (zapobieganie i likwidowanie gołoledzi, zlodowacenia lub śliskości, usuwanie śniegu),
 • prace w technologii zamiennej, wykonywane wtedy, gdy warunki atmosferyczne nie wymagają prowadzenia prac w technologii zimowej. Polegają one na oczyszczaniu, mechanicznym oraz ręcznym, jezdni oraz pasa drogowego (wydzielonych ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, przejść podziemnych, zieleńców, przystanków).

Częstotliwość wykonywania usług w technologii zamiennej jest następująca:

 • jezdnie: stała czystość (okolice Rynku), pozostałe raz w miesiącu,
 • parkingi: stała czystość (Stare Miasto), pozostałe dzielnice raz w tygodniu,
 • chodniki, ciągi pieszo-rowerowe: stała czystość (Stare Miasto), pozostałe dzielnice dwa, trzy razy w tygodniu,
 • przystanki: stała czystość,
 • wydzielone ścieżki rowerowe: raz w miesiącu,
 • przejścia podziemne: zgodnie z harmonogramem,
 • zieleńce i wydzielone torowiska: z różną częstotliwością,
 • kosze uliczne: myte i dezynfekowane minimum raz w miesiącu.

Ekosystem przypomina również, że za zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, osiedlowych, zakładowych, czy placów przed dworcami kolejowymi i autobusowymi odpowiedzialni są zarządcy terenu. Podobnie jest w przypadku usuwania śniegu i likwidowania śliskości na chodnikach przyległych nieruchomości.