„Program udostępniania mieszkańcom pojemników do kompostowania odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych, ulegających biodegradacji” trwa nieprzerwanie od 2012 roku. Bez wątpienia cieszy się uznaniem mieszkańców, bo od rozpoczęcia akcji Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia wydał już ponad 2 tysiące kompostowników.

Głównym celem programu jest edukacja wrocławian w zakresie prawidłowego kompostowania odpadów, promocja kompostowania na własne potrzeby oraz przede wszystkim zwiększenie ilości odpadów ulegających biodegradacji poddawanych odzyskowi.

Tym samym mieszkańcy bezpośrednio przyczyniają się do ograniczenia ilości odpadów komunalnych, wytworzonych i odbieranych na terenie Wrocławia. Przydomowe kompostowniki mają pomóc wszystkim właścicielom ogródków w stworzeniu ekosystemu, który umożliwia przetwórstwo odpadów na niezbędny do rozwoju roślin, naturalny nawóz – tłumaczy dyrektorka Wydziału Środowiska UM Wrocławia Małgorzata Demianowicz.

Dostawca kompostowników dla wrocławian jest wybierany w wyniku zapytania ofertowego. Każdorazowo Gmina Wrocław podpisuje umowę z wybranym wykonawcą na dostawę określonej ilości kompostowników.

W ostatnim czasie dostarczone zostały kompostowniki typu Termo-700 o pojemności 720 l. Pojemniki wykonane są z tworzywa sztucznego otrzymanego z odzysku, a ich trwałość szacowana jest na ok. 12 lat. Przy prawidłowej eksploatacji można poddać kompostowaniu nawet 1274 kg rocznie, co zostało potwierdzone badaniami przeprowadzonymi na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Co zrobić, aby otrzymać kompostownik? 

O użyczenie kompostownika, może wystąpić każdy mieszkaniec Wrocławia lub placówka oświatowa, który/która: dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich, dysponuje odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji, ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu oraz zobowiąże się do składania sprawozdań o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w okresie obowiązywania umowy, kompostowniki nie są udostępniane na rodzinne ogrody działkowe.

Mieszkaniec Wrocławia bądź placówka oświatowa, spełniający ww. wymagania, składa  do Wydziału Środowiska wniosek o użyczenie kompostownika, następnie podpisuje z Gminą Wrocław umowę użyczenia kompostownika, na okres 36 miesięcy. W trakcie obowiązywania umowy składa roczne sprawozdania o ilości odpadów poddanych kompostowaniu.

Dane, które zbieramy, pozwalają określić nam masę bioodpadów, jakie kompostują mieszkańcy. Przy ogólnej liczbie wydanych kompostowników szacujemy, że może być to nawet  3 tysiące ton rocznie. Co ważne, po okresie obowiązywania umowy kompostownik przechodzi na własność użytkownika – mówi Mikołaj Czerwiński z Biura Prasowego UM Wrocławia.

Do umowy użyczenia załączane są następujące dokumenty:

  • instrukcja montażu kompostownika,
  • instrukcja dotyczącą sposobu prowadzenia procesu kompostowania,
  • informacja na temat sposobu określania ilości odpadów poddanych kompostowaniu oraz wzór sprawozdania.

Łącznie od 2012 r. udostępniono mieszkańcom 2464 szt. kompostowników. Według stanu na dzień 26 czerwca 2024 r. w tym roku do rozdysponowania pozostały jeszcze 273 sztuki.

Wnioski na użyczenie kompostownika można pobrać ze strony internetowej Urzędu: https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/9028/udostepnianie-kompostownikow

Po wypełnieniu dokumenty można dostarczyć za pomocą platformy ePUAP, lub wydrukowane złożyć osobiście, lub przesłać pocztą na adres Wydziału Środowiska: 50-502 Wrocław, ul. Hubska 8-16. Po rozpatrzeniu i przygotowaniu umowy, pracownik Urzędu kontaktuje się  (telefonicznie lub poprzez e-mail) z Wnioskodawcą i umawia na podpisanie umowy i odbiór kompostownika. O przyznaniu bezpłatnego kompostownika decyduje kolejność zgłoszeń.

Kompostujesz – oszczędzasz

Wszyscy wrocławianie, którzy samodzielnie kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach, mogą otrzymać zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwotę – 10 zł – odejmuje się od miesięcznej opłaty ponoszonej za odbiór odpadów. Zniżka nie nalicza się automatycznie – konieczne jest złożenie nowej deklaracji w Wydziale Podatków i Opłat UM, oświadczenie w niej, że posiadamy kompostownik i kompostujemy w nim bioodpady komunalne, a  następnie wyliczenie opłaty ze zniżką. To zresztą jedna z największych zniżek w Polsce. Rocznie pozwala oszczędzić  na kompostowaniu 120 zł.

To realne oszczędności dla domowego budżetu, ale też prosty sposób, w jaki możemy dołożyć swoją cegiełkę do podnoszenia poziomu recyklingu osiąganego przez nasze miasto. Dość powiedzieć, że w 2023 wynosi on 35%, w 2024 został ustalony na 45%, by w 2025 roku wzrosnąć do 55% – wyjaśnia Aleksandra Palus, rzeczniczka prasowa spółki Ekosystem.

Wrocław także kompostuje

Trwają przygotowania do podwojenia przepustowości wrocławskiej kompostowni na Janówku z 6 do 12 tysięcy ton odpadów zielonych przetwarzanych każdego roku. To jeden z najważniejszych elementów systemu gospodarowania odpadami we Wrocławiu. Pozwala zagospodarować odpady zielone wytwarzane w naszym mieście – dostarczane przez mieszkańców, prywatne firmy, ale i pochodzące z pielęgnacji parków miejskich czy innych terenów zielonych. Tym samym inwestycja podniesie zakładany poziom recyklingu.

 

Foto: mat. prasowe UMW