Wrocławski Wydział Środowiska i Rolnictwa ma do rozdania 400 kompostowników, które zostaną udostępnione mieszkańcom Wrocławia nieodpłatnie.

Jak można przeczytać we wniosku, o użyczenie kompostownika może wystąpić każdy mieszkaniec Wrocławia lub placówka oświatowa, który/która:

  • dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób nie stwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich,
  • dysponuje odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji,
  • ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu,
  • zobowiąże się do składania sprawozdań o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w okresie obowiązywania umowy.

Umowa użyczenia obowiązuje 3 lata, a następnie kompostownik przechodzi na własność użytkownika.

Aby otrzymać bezpłatny kompostownik, należy wypełnić wniosek o użyczenie i wysłać go elektronicznie lub pocztą na adres Wydziału Środowiska i Rolnictwa: 50-502 Wrocław, ul. Hubska 8-16. Terminy odbioru kompostowników ustalane są telefonicznie, a o przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Foto: Facebook/Zielony Wrocław