Arbeitslager Burgweide był największym obozem przejściowym oraz obozem pracy przymusowej w Breslau w latach 1940–1945. Mieścił się na terenie dzisiejszego osiedla Sołtysowice, między ulicą Sołtysowicką (Dorpaterstrasse) i aleją Poprzeczną (Quer-Allee). Dziś w miejscu dawnego obozu znajduje się kilka zniszczonych baraków.

Obóz został założony w 1940 roku na terenie przylegającym do cukrowni Zuckerfabrik Schottwitz (późniejsza Cukrownia Wrocław). Składał się z około 25 baraków przeznaczonych dla więźniów różnych narodowości, kilku baraków zamieszkiwanych przez niemiecki personel, baraku szpitalnego, łaźni oraz budynków gospodarczych i sanitarnych.

Baraki, w których przebywali więźniowie, były nieogrzewane, zbudowane z desek. Każdy z takich obiektów przeznaczony był dla ponad 200 więźniów, którzy często zmuszeni byli do spania na betonie, ze względu na to, iż w obozie brakowało prycz. W Arbeitslager Burgweide przebywało od 4 do 10 tysięcy więźniów, choć niektóre źródła mówią nawet o 12 tysiącach. Najliczniejszą grupę stanowili Polacy, ale byli także m.in. Ukraińcy, Czesi, Rosjanie, Francuzi, obywatele Jugosławii.

W latach 1940-1944 obóz Burgweide był obozem przejściowym, natomiast w ostatnim roku jego funkcjonowania, stał się obozem pracy przymusowej. Przebywający w nim więźniowie pracowali w różnych zakładach przemysłowych Wrocławia, w tym na terenie sąsiadującej z nim cukrowni, okolicznych gospodarstwach rolnych, a podczas oblężenia także przy wznoszeniu umocnień, usuwaniu gruzu po zburzonych budynkach oraz budowie lotniska na placu Grunwaldzkim.

Po zakończeniu II wojny światowej część obiektów stanowiących ówcześnie elementy obozu Burgweide zostało rozebranych, natomiast pozostałe przekształcono i zaadaptowano na mieszkania socjalne. Budynki te były zamieszkiwane przez ponad 60 lat, aż do 2019 roku, kiedy miasto wykwaterowało ostatnich lokatorów. Jak informuje Instytut Pamięci Narodowej baraki, które przetrwały do dnia dzisiejszego, wybudowano w 1950 roku, prawdopodobnie przy użyciu materiałów pozyskanych z rozbiórki obiektów wchodzących w skład Arbeitslager Burgweide.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego przez Radę Miejską Wrocławia 7 lipca 2016 roku, na terenie dawnego obozu dopuszczona jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. W 2020 roku powołany przez Wojewodę Dolnośląskiego zespół ds. upamiętnień, przeprowadził prace porządkowe oraz archeologiczno-poszukiwawcze, związane z lokalizacją obozu i ewentualnych miejsc pochówku więźniów. Prace miały na celu godne upamiętnienie ofiar obozu Burgweide oraz przeprowadzenie ewentualnych ekshumacji.

 

Foto/Wideo: Miejsca we Wrocławiu