Umowa na przebudowę wału przeciwpowodziowego zabezpieczającego osiedla Maślice i Pracze Odrzańskie oraz modernizację ulicy Ślęzoujście została podpisana 4 lipca 2022 roku w Centrum Aktywności Lokalnej na Maślicach. Inwestycję zrealizuje firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., a prace rozpoczną się we wtorek (23 sierpnia).

Prace nad koncepcją zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenu Maślic rozpoczęły się już kilka lat temu. W ramach prowadzonych konsultacji już w 2019 roku Rada Osiedla zaopiniowała pozytywnie projekt planowanej inwestycji. Ze względu na znaczne koszty miasto zaczęło się starać o pozyskanie środków z innych źródeł. Zdecydowano o włączeniu inwestycji do Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW), który jest dofinansowany ze środków budżetu państwa, Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Funduszy Unijnych i realizowany przez PGW Wody Polskie.

Jak informuje ZDiUM, celem inwestycji jest przede wszystkim skuteczne zabezpieczenie obszarów chronionych, w tym dotkniętych w czasie powodzi 1997 roku osiedli Maślice i Pracze Odrzańskie, oraz modernizacja ulicy Ślęzoujście. Realizacja zadania będzie uzupełnieniem zakresu robót, które zostały wykonane w ramach Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego.

Aktualnie konstrukcja nasypu drogowego jest niedostosowana do funkcji przeciwpowodziowych. Obiekt został wybudowany w 1903 r., jest wyeksploatowany, nie posiada odpowiedniej stabilności oraz szczelności. W związku z faktem, że nie ma skutecznego technicznego sposobu na zapewnienie odpowiedniego stopnia zagęszczenia nasypu, z którego zbudowane są korpus wału oraz podłoże, niezbędna jest kompleksowa przebudowa korpusu wału wraz z wykonaniem nowego zamknięcia przeciwpowodziowego rzeki Ługowiny – wyjaśnia ZDiUM.

Ze względu na planowane rozpoczęcie prac, od wtorku (23 sierpnia) wprowadzona zostanie Organizacja Ruchu Zastępczego. Najważniejsze zmiany dla mieszkańców to:

  • zamknięcie ul. Ślęzoujście na odcinku od przepustu wałowego na rzece Ługowina do istniejącej zabudowy od strony zachodniej (budynek nr 21),
  • w rejonie skrzyżowania ulic Ślęzoujście i Potokowej utrzymany zostanie dojazd do posesji, jak i obsługi socjalno-bytowej mieszkańców.

Wartość inwestycji to 12,6 mln zł, a zadanie będzie finansowane ze środków Gminy Wrocław oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Wizualizacje: mat. ZDiUM Wrocław