W dniach 1-30 listopada, na terenie miasta będą wykładane preparaty do zwalczania gryzoni. Wywiązywanie się z obowiązku przeprowadzenia deratyzacji przez właścicieli poszczególnych nieruchomości będzie kontrolowane przez Straż Miejską, której funkcjonariusze będą mogli karać osoby winne mandatami o wysokości nawet do 500 zł.

Zgodnie z nowym Regulaminem, listopad to miesiąc, w którym przeprowadzamy ostatnią w tym roku obowiązkową deratyzację na terenie całego miasta. Od 1 listopada powinny zostać wyłożone specjalne preparaty do zwalczania gryzoni. Do przeprowadzenia deratyzacji zobowiązani są właściciele i zarządcy nieruchomości. Warto pamiętać, że deratyzację należy przeprowadzić także poza tymi terminami, jeśli tylko stwierdzi się przypadki występowania gryzoni – informuje Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji na terenie Wrocławia zostały określone w § 30 ust. 1 i 2 nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, przyjętego uchwałą przez radnych 23 lipca 2020 r.

Obowiązkowej deratyzacji na terenie Wrocławia podlegają m.in. nieruchomości, na których zlokalizowane są:
– budynki wielolokalowe podpiwniczone;
– lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych;
– obiekty handlowe branży spożywczej;
– obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;
– wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej;
– wnętrza międzyblokowe oraz miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej.

Deratyzację należy przeprowadzać każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości. Właściciel nieruchomości, który nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie, podlega karze grzywny.

Strażnicy Miejscy będą przeprowadzać kontrole, a w przypadku ujawnienia niewywiązywania się z tego obowiązku będą mogli ukarać osobę winną zaniedbań mandatem do 500 zł – ostrzega Waldemar Forysiak, rzecznik wrocławskiej Straży Miejskiej. – W tym roku przeprowadzili blisko 900 kontroli i nałożyli 90 mandatów na kwotę ponad 20 tysięcy złotych – dodaje Forysiak.

Często przyczyną zwiększonej aktywności szczurów jest łatwa dostępność do pożywienia, można przeciwdziałać temu zjawisku stosując kilka prostych zasad:
– ograniczyć wyrzucanie jedzenia,
– nie wyrzucać odpadów, w szczególności resztek jedzenia, poza pojemniki do gromadzenia odpadów, zamykać klapy w pojemnikach na odpady,
– dbać o utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie porządkowym i sanitarnym,
– utrzymywać piwnice w należytym stanie porządkowym,
– nie dokarmiać ptaków w miejscach dostępnych dla szczurów, w szczególności wysypując pożywienie bezpośrednio na powierzchnię terenu.

Interwencyjnie, w okresie od kwietnia do listopada, realizowana jest również usługa kompleksowej deratyzacji gminnych terenów zewnętrznych. Wydział Środowiska i Rolnictwa przejmuje od zarządców gminnych obowiązki związane z zabezpieczeniem nieruchomości przed występowaniem na ich terenie gryzoni. Z roku na rok usługą tą obejmowany jest coraz większy obszar miasta. W 2021 roku kompleksową deratyzacją objęto tereny gminne o powierzchni ponad 52 ha, zlokalizowane w rejonie Osiedli Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie i Oławskie oraz Nadodrze, gdzie zaobserwowano największą liczbę gryzoni. Obszar ten poddany jest ciągłemu monitoringowi oraz niezbędnym zabiegom deratyzacyjnym.

 

Źródło: mat. prasowe / Foto: Pixabay