1 marca rozpoczyna się we Wrocławiu obowiązkowa deratyzacja. 23 lipca 2020 r. Radni Miejscy przyjęli nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia. Najważniejsze zmiany dotyczą terminów, długości trwania oraz obszarów na, których prowadzone będą działania deratyzacyjne.  

Zgodnie z nowym Regulaminem obowiązkową deratyzację przeprowadza się trzykrotnie w ciągu roku na obszarze centrum Wrocławia i dwukrotnie na pozostałym terenie miasta. Najbliższa deratyzacja rozpoczyna się 1 marca. Od tego dnia powinny zostać wyłożone specjalne preparaty do zwalczania gryzoni. Do przeprowadzenia deratyzacji zobowiązani są właściciele i zarządcy nieruchomości. Warto pamiętać, że deratyzację należy przeprowadzić  także poza tymi terminami, jeśli tylko stwierdzi się przypadki występowania gryzoni – informuje Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami.

Obowiązkowej deratyzacji na terenie Wrocławia podlegają m.in. nieruchomości, na których zlokalizowane są:
− budynki wielolokalowe podpiwniczone;
− lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych;
− obiekty handlowe branży spożywczej;
− obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;
− wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej;
− wnętrza międzyblokowe oraz miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej.

Kolejną zmianą w nowym regulaminie jest powiększenie obszaru obowiązkowej deratyzacji „letniej”, który od północy ogranicza Odra, od południa linia ulicy Hallera i alei Armii Krajowej, od zachodu: Milenijna, Na Ostatnim Groszu i Klecińska, a obszar zamyka Las Rakowiecki i Stara Odra. Rejon ten został wyznaczony na podstawie zgłoszeń od mieszkańców.

Zmiany w Regulaminie w zakresie dotyczącym obowiązkowej deratyzacji:

Dotychczas
(do dnia 11 sierpnia 2020 r.):

Po zmianie
(od dnia 12 sierpnia 2020 r.):

trzy (w przypadku ścisłego centrum) lub dwa terminy trwające dwa tygodnie,

trzy lub dwa terminy trwające jeden miesiąc,

letnia deratyzacja obowiązująca
w ścisłym centrum Miasta,

letnia deratyzacja obowiązująca na większym obszarze, ustalonym na podstawie odnotowanych interwencji (rycina poniżej)

X

dodatkowa obowiązkowa deratyzacja każdorazowo w przypadku stwierdzenia występowania gryzoni na terenie nieruchomości

wnętrza międzyblokowe oraz miejsca zbierania odpadów w zabudowie wielolokalowej na obszarze ścisłego centrum

wnętrza międzyblokowe oraz miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej na terenie całego Miasta

deratyzacja sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicach od 500 mm, przebiegającej w obrębach geodezyjnych:
Plac Grunwaldzki, Południe, Gaj, Rakowiec, Tarnogaj, Borek, Grabiszyn

deratyzacja sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicach od 500 mm, przebiegającej w obrębach geodezyjnych:
Gaj, Grabiszyn, Kleczków, Muchobór Mały, Plac Grunwaldzki, Południe, Popowice, Rakowiec, Stare Miasto, Tarnogaj

Właściciel nieruchomości, który nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie, podlega karze grzywny.
– Strażnicy Miejscy będą przeprowadzać kontrole, a w przypadku ujawnienia niewywiązywania się z tego obowiązku będą mogli ukarać osobę winną zaniedbań mandatem do 500 zł. – ostrzega Waldemar Forysiak, rzecznik wrocławskiej Straży Miejskiej.

Interwencyjnie realizowana jest również usługa kompleksowa deratyzacji gminnych terenów zewnętrznych. Wydział Środowiska i Rolnictwa przejmuje od zarządców gminnych obowiązki związane z zabezpieczeniem nieruchomości przed występowaniem na ich terenie gryzoni. Z roku na rok usługą tą obejmowany jest coraz większy obszar Miasta.

W 2020 roku kompleksową deratyzacją objęto tereny gminne o powierzchni 45,887 ha, zlokalizowane w rejonie Osiedli Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie i Oławskie oraz Nadodrze, gdzie w 2019 r. zaobserwowano największą liczbę gryzoni. Obszar ten, w okresie od 6 kwietnia do 30 listopada 2020 r. poddany był ciągłemu monitoringowi pod kątem występowania szczurów oraz niezbędnym zabiegom deratyzacyjnym.

W walkę z gryzoniami włączy się również  Ekosystem, który przez pracowników firm realizujących zadania związane z odbiorem odpadów komunalnych będzie nadzorował zamykanie klap pojemników na śmieci oraz kontrolę powstawania przepełnień w rejonach obowiązywania usługi.

Źródło: mat. prasowy
Foto: Pixabay