W czwartek (23 grudnia) Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na „Rewaloryzację Bastionu Sakwowego we Wrocławiu – Etap I”. Wśród załączników do postępowania znalazła się dokumentacja dotycząca projektu budowlanego, obrazująca m. in. docelowy wygląd kolumnady. Oferty w ramach przetargu można składać do 14 stycznia 2022 roku.

Przedmiotem ogłoszonego przez ZIM jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie części Bastionu Sakwowego (poprzednia nazwa Wzgórze Partyzantów) przy ul. Piotra Skargi we Wrocławiu, w podziale na zadania:

  • Zadanie 1: Przebudowa i remont Pawilonu Perystylowego, Kolumnady, terenu z placem i fontanną przy ul. Piotra Skargi we Wrocławiu wraz z nasadzeniami zieleni,
  • Zadanie 2: Pielęgnacja zieleni wykonanej w ramach zadania pierwszego.

Zgodnie z opisem obiektu, zawartym w dokumentacji przetargowej, w obszarze wzgórza znajdują się: pawilon perystylowy, kolumnada z podpiwniczeniem oraz plac z fontanną, schody stanowiące dojścia do placu z fontanną, wolnostojący budynek WC, budynek dawnej kuchni (tzw. obserwatorium), kazamaty z bunkrem Festung Breslau, pozostałości wieży widokowej – Glorietty. Teren jest porośnięty drzewami, krzewami oraz poprzedzielany ścieżkami i drogami stanowiącymi dojście i dojazd gospodarczy do obiektów na wzgórzu.

Strefa ochrony konserwatorskiej obejmuje cały obszar objęty planem, a obiekty w niej usytuowane przy wszelkich zmianach podlegają uzgodnieniu i ocenie Miejskiego Konserwatora Zabytków. Zabudowa Bastionu Sakwowego zaprojektowana została w stylu neoklasycystycznym (neorenesansowym).

Obiekty są w bardzo złym stanie technicznym. Na ich obecny stan wpływ miało wiele czynników, w tym: zaniedbania poprzednich użytkowników, prowadzenie prac remontowych niezgodnie ze sztuką budowlaną i z pominięciem podstawowych zasad konserwacji zabytków, niszczące działania warunków atmosferycznych, upływ czasu i brak dokonywania bieżących napraw i konserwacji.

Przebudowa i remont Bastionu Sakwowego ma przywrócić temu wyjątkowemu miejscu dawny blask i ponownie służyć mieszkańcom.

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia przez wybranego wykonawcę to:

  • Zadanie 1: do 18 miesięcy od daty podpisania umowy,
  • Zadanie 2: 36 miesięcy od dnia następnego po zakończeniu robót wykonanych w ramach zadania pierwszego.

Przetarg na remont Wzgórza Partyzantów. [WSTĘPNE WIZUALIZACJE]

 

Źródło: ZIM/Dokumentacja projektowa do Postępowania nr Z41/1208 
Projekty: Sebastian Stanisławski