Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, we wtorek (1 marca) rozpoczyna się obowiązkowa deratyzacja, która potrwa miesiąc. Obowiązek ten, będzie kontrolowany przez Straż Miejską.

Zgodnie z Regulaminem marzec to czas obowiązkowej deratyzacji na terenie całego Wrocławia. Od tego dnia powinny zostać wyłożone specjalne preparaty do zwalczania gryzoni. Do przeprowadzenia deratyzacji zobowiązani są właściciele i zarządcy nieruchomości. Warto pamiętać, że deratyzację należy przeprowadzić także poza tymi terminami, jeśli tylko stwierdzi się przypadki występowania gryzoni – poinformowała Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji na terenie Wrocławia zostały określone w § 30 ust. 1 i 2 nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, przyjętego uchwałą przez radnych 23 lipca 2020 r. Obowiązkowej deratyzacji na terenie Wrocławia podlegają m.in. nieruchomości, na których zlokalizowane są:
– budynki wielolokalowe podpiwniczone,
– lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych,
– obiekty handlowe branży spożywczej,
– obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie,
– wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej,
– wnętrza międzyblokowe oraz miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej.

Trzeba pamiętać, że deratyzację należy przeprowadzać każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości. Właściciel nieruchomości, który nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie, podlega karze grzywny.

Strażnicy Miejscy będą przeprowadzać kontrole, a w przypadku ujawnienia niewywiązywania się z tego obowiązku, będą mogli ukarać osobę winną zaniedbań mandatem do 500 zł – ostrzega Waldemar Forysiak, rzecznik wrocławskiej Straży Miejskiej.

Często przyczyną zwiększonej aktywności gryzoni jest łatwa dostępność do pożywienia. Resztki jedzenia wyrzucane są też bezpośrednio na ziemię oraz tereny zielone w celu np. dokarmiania ptaków. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, wystarczy stosować kilka prostych zasad:
– ograniczyć wyrzucanie jedzenia,
–  nie wyrzucać odpadów, w szczególności resztek jedzenia, poza pojemniki do gromadzenia odpadów, zamykać klapy w pojemnikach na odpady,
–  dbać o utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie porządkowym i sanitarnym,
– utrzymywać piwnice w należytym stanie porządkowym,
– nie dokarmiać ptaków w miejscach dostępnych dla szczurów, w szczególności wysypując pożywienie bezpośrednio na powierzchnię terenu.

Interwencyjnie realizowana jest również usługa kompleksowej deratyzacji gminnych terenów zewnętrznych. W bieżącym roku planowane jest objęcie nią nieruchomości zlokalizowanych w rejonie osiedli Przedmieście Świdnickie i Oławskie, Nadodrze oraz Stare Miasto, gdzie w 2021 roku zaobserwowano największą liczbę gryzoni. Tereny te poddane będą ciągłemu monitoringowi pod kątem występowania szczurów oraz niezbędnym zabiegom deratyzacyjnym.

Staramy się, aby informacje o obowiązkowej deratyzacji jak najszerzej dotarły do mieszkańców Wrocławia. Dlatego też na wyświetlaczach MPK będzie można zobaczyć specjalnie przygotowany spot, w którym pokazujemy co robić, aby przeciwdziałać wzrostowi populacji gryzoni w mieście – dodaje Małgorzata Demianowicz.

Źródło: mat. prasowe / Foto: Pixabay