Podobnie jak w ubiegłym roku zwiększony został zakres terenów objętych zimowym utrzymaniem. Obszar oczyszczanych chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz wydzielonych ścieżek rowerowych wzrósł o ponad 100 tys. m2. Powierzchnia oczyszczanych parkingów to blisko 10 tys. m2 więcej, przybyło też 36 przystanków komunikacji miejskiej. Planowanym zimowym oczyszczaniem objętych zostało 1 140 km dróg.

Z roku na rok coraz więcej terenów objętych jest zimowym utrzymaniem pasa drogowego. Wynika to głównie z rozbudowy infrastruktury drogowej oraz zmian w komunikacji zbiorowej – wyjaśnia Dorota Witkowska, rzecznik Ekosystem sp. z o.o.

Standardowo prace wykonywane w ramach sezonu zimowego obejmują:
– prowadzenie tzw. akcji zima, czyli oczyszczanie pasa drogowego w technologii zimowej (zapobieganie i likwidowanie gołoledzi, zlodowacenia lub śliskości, usuwanie śniegu),
– prace w technologii zamiennej, wykonywane wtedy gdy warunki atmosferyczne nie wymagają prowadzenia prac w technologii zimowej. Polegają one na oczyszczaniu, mechanicznym oraz ręcznym, jezdni oraz pasa drogowego (wydzielonych ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, przejść podziemnych, zieleńców, przystanków).

Częstotliwość wykonywania usług w technologii zamiennej:

  • Jezdnie – okolice Rynku – stała czystość, pozostałe – raz w miesiącu,
  • Parkingi – stała czystość (Stare Miasto), pozostałe dzielnice – raz w tygodniu,
  • Chodniki, ciągi pieszo-rowerowe – stała czystość (Stare Miasto), pozostałe dzielnice – dwa, trzy razy w tygodniu,
  • Przystanki – stała czystość,
  • Wydzielone ścieżki rowerowe – raz w miesiącu,
  • Przejścia podziemne – zgodnie z harmonogramem,
  • Zieleńce i wydzielone torowiska – z różną częstotliwością,
  • Kosze uliczne – myte i dezynfekowane minimum raz w miesiącu.

Na potrzeby „akcji zima” przygotowanych zostało 51 pługosyparek jezdniowych (w tym 5 napędzanych gazem ziemnym) oraz 24 pługosyparki chodnikowe. Wykonawcy zgromadzili 3 460 mg chlorku sodu, 76 mg chlorku wapnia, 20 mg chlorku magnezu i 622 mg kruszywa.

Specjalistyczne pojazdy wykorzystywane podczas „akcji zima”, ich obsługa oraz brygady robocze, są gotowe, by w razie potrzeby rozpocząć prace mające na celu zapobieganie i likwidowanie śliskości w pasie drogowym, czy też usuwanie śniegu. Działania podejmowane są na podstawie prognozowanych warunków meteorologicznych oraz monitorowania stanu jezdni – dodaje Dorota Witkowska.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych osiedlowych i zakładowych oraz place przed dworcami kolejowymi i dworcem autobusowym odpowiedzialni są zarządcy lub właściciele terenu. Z kolei za usuwanie śniegu i likwidowanie śliskości na chodnikach, właściciele przyległych nieruchomości.

Sezon zimowy potrwa do 31 maca 2022 roku.

 

Foto: Ekosystem